UCHWAŁA Nr 221

PREZYDIUM SENATU

z dnia 27 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r., zmienionej uchwałą Nr 211 z dnia 8 sierpnia 2001 r. oraz uchwałą Nr 215 z dnia 14 września 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w poz. 1 w rubryce "Kwota nakładów w zł (brutto)" liczbę "1.959.140" zastępuje się liczbą "2.161.540";
  2. skreśla się poz. 8;
  3. w poz. 15 w rubryce "Kwota nakładów w zł (brutto)" liczbę "1.000.000" zastępuje się liczbą "593.000"
  4. skreśla się poz. 16;
  5. skreśla się poz. 20;
  6. w poz. 23 w rubryce "Kwota nakładów w zł (brutto)" liczbę "205.000" zastępuje się liczbą "160.000";
  7. dodaje się poz. 32 - 41 w brzmieniu:

32

Remont sali gimnastycznej w szkole im. Syrokomli w Wilnie (Litwa)

132.000

33

Dobudowa sanitariatów w szkole podstawowej w Szklarach (Litwa)

50.000

34

Zabezpieczenie malowideł ściennych w kościele w Dunajewie (Ukraina)

20.000

35

Remont kościoła św. Antoniego we Lwowie (Ukraina)

30.000

36

Remont elewacji kościoła parafialnego w Kutach (Ukraina)

15.000

37

Zakup lokalu dla Oddziału Związku Polaków na Ukrainie w Dniepropietrowsku

120.000

38

Zakup lokalu dla Oddziału Związku Polaków na Ukrainie w Bierdiańsku

35.000

39

Remont siedziby Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

50.000

40

Remont siedziby Polskiego Stowarzyszenia Młodzieżowo-Dziecięcego "Źródło" w Irszańsku (Ukraina)

55.000

41

Remont pomieszczeń dla oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Bielsku Białej

45.000

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w dniu 15 maja 2001 r., który uwzględni przesunięcie całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadań: "Remont Domu Polskiego w Czerniowcach na Ukrainie", "Zakup obiektu na Dom Polski we Lwowie na Ukrainie" i "Roboty wykończeniowe w zakupionym budynku w Oszmianach na Białorusi"

oraz przesunięcie części środków finansowych przewidzianych na realizację zadania "Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech"" i "Budowa Domu Polskiego w Kaliningradzie Rosja", a także określi szczegółowe zasady wykonania zleconych zadań państwowych określonych w § 1 pkt 6, terminy przekazania dotacji na wykonanie tych zadań oraz zasady jej rozliczenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK