UCHWAŁA Nr 219

PREZYDIUM SENATU

z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadanie państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001 r., określone w pkt 8 załącznika do uchwały Nr 191 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 20 500 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset zł) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 2 255 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" aneksu do umowy z dnia 28 maja 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały Nr 219 Prezydium Senatu
z dnia 27 września 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001 r.

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
Al. Ujazdowskie 19
00-577 Warszawa

  • Rozszerzenie zadania "Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich na Wschodzie"
    Pomoc rzeczowa dla polskiego przedszkola przy "Caritas-Spes" w Stryju (Ukraina)

6 000 zł

 

  • Pomoc rzeczowa dla świetlicy młodzieżowej przy "Caritas-Spes" w Stryju (Ukraina)

4 500 zł

 

  • Pomoc rzeczowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szumsku (Ukraina)

10 000 zł

 

  • Razem:

20 500 zł