UCHWAŁA Nr 218

PREZYDIUM SENATU

z dnia 27 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę Nr 191 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 191 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w poz. 6 "Promocja języka polskiego i kultury polskiej" liczbę "222 000 zł" zastępuje się liczbą "297 702,35 zł";
  2. w poz. 7 "Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich" liczbę "223 000 zł" zastępuje się liczbą "326 472,95 zł";
  3. w poz. 9 "Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie" liczbę "380 000 zł" zastępuje się liczbą "200 824,70 zł".

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia aneksu do umowy zawartej z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" w dniu 28 maja 2001 r., który uwzględni przesunięcie części środków finansowych przewidzianych na realizację zadania "Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie" na zadania "Promocja języka polskiego i kultury polskiej" oraz "Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich", a także określi szczegółowe zasady wykonania zleconych zadań państwowych, terminy przekazania dotacji na wykonanie tych zadań oraz zasady jej rozliczenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK