UCHWAŁA Nr 216

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wykonanie w 2001 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 205 000 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.
  2. Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 16 % całkowitej kwoty dotacji, tj. 32 800 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 216
Prezydium Senatu
z dnia 14 września 2001
r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

Fundacja
"Pomoc Polakom na Wschodzie"
Aleje Ujazdowskie 19
00 577 Warszawa

Adaptacja strychu na potrzeby redakcji miesięcznika "Lwowskie Spotkania" oraz Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

205.000 zł