UCHWAŁA Nr 215

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.,

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r., zmienionej uchwałą Nr 211 Prezydium Senatu z dnia 8 sierpnia 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w poz. 16 w rubryce "Kwota nakładów w zł (brutto)" liczbę "320.000" zastępuje się liczbą "162.400";
  2. w poz. 23 w rubryce "Kwota nakładów w zł (brutto)" liczbę "280.000" zastępuje się liczbą "205.000";
  3. dodaje się poz. 25 - 31 w brzmieniu:

25

Zakup wraz z remontem i wyposażeniem lokalu dla Towarzystwa Kultury Polskiej "Odrodzenie" w Emilczynie na Ukrainie

30.100

26

Zakup wraz z remontem i opłatami notarialnymi lokalu dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Złoczowie na Ukrainie

35.000

27

Remont Domu Parafialnego przy kościele w Odessie na Ukrainie

43.000

28

Remont Kaplicy Parafialnej w Rokitnie na Ukrainie

12.000

29

Remont klasy języka polskiego w Szkole Nr 14 w Astanie w Kazachstanie

17.000

30

Remont i adaptacja obiektu na przedszkole-szkołę początkową "Wilia" w Wilnie na Litwie

20.500

31

Remont Domu Polonii w Pułtusku

75.000

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w dniu 15 maja 2001 r., który uwzględni przesunięcie części środków finansowych przewidzianych na realizację zadania "Zakup obiektu na Dom Polski we Lwowie na Ukrainie" oraz zadania "Budowa Domu Polskiego w Kaliningradzie Rosja", oraz określi szczegółowe zasady wykonania zleconych zadań państwowych określonych w § 1 pkt 3, terminy przekazania dotacji na wykonanie tych zadań oraz zasady jej rozliczenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK