UCHWAŁA Nr 213

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określonych w uchwale Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 22 802 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwa złote) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2.
  2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania do wysokości 6,5 % całkowitej kwoty dotacji na zadanie państwowe (inwestycyjne), tj. do kwoty 1 472 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa złote).

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 15 maja 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 213
Prezyd
ium Senatu
z dnia 21 sierpnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2001 r.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ul. Krakowskie Przedmieście 64
00 - 322 Warszawa

Dofinansowanie prac wykończeniowych w Domu Polskiego Towarzystwa im. Króla Jana Sobieskiego w Azara w prowincji Missiones (Argentyna).

 
 

22 802 zł