UCHWAŁA Nr 212

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określonych w uchwale Nr 183 Prezydium Senatu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 32 896 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.
  2. Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań do wysokości 10% całkowitej kwoty dotacji, tj. do kwoty 3 289 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych).

§3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 17 kwietnia 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 212
Prezydium Senatu
z dnia 21 sierpnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r.

Stowarzyszenie
"Wspólnota Polska"
Krakowskie Przedmieście 64
00 - 322 Warszawa

1. Dofinansowanie kosztów transportu materiałów budowlanych dla polskiej Parafii p.w. św. św. Piotra i Pawła w Brzeżanach (Ukraina)

2875 zł

 

2. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Polska w Libanie":

7705 zł

 

- wydawanie pisma "Polskie Cedry" w 2001 roku

4600 zł

 

- opieka nad Cmentarzem Uchodźców Polskich w Bejrucie

1955

 

- wsparcie działalności Szkoły Kultury i Języka Polskiego

1150 zł

 

3. Dofinansowanie działalności Kulturalno - Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasja (Federacja Rosyjska)

17960 zł

 

- zakup polskich strojów ludowych oraz materiałów potrzebnych do uszycia strojów dla polonijnych zespołów folklorystycznych: "Syberyjski Krakowiak", "Czerwone Jagody" oraz "Mazury"

15860 zł

 

- wsparcie działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w Karatuskoje

390 zł

wsparcie działalności szkółki polonijnej w Abakanie

1710 zł

 

4. Pomoc rzeczowa dla społeczności polonijnej w Słowacji

4356 zł

RAZEM:

32896 zł