UCHWAŁA Nr 211

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 sierpnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w poz. 16 w rubryce "Kwota nakładów w zł (brutto)" liczbę "500.000" zastępuje się liczbą "320.000";
  2. dodaje się poz. 24 w brzmieniu:

24

Zakup obiektu na Stanicę Harcerską we Lwowie dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Ukrainie

180 000

 

 

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w dniu 15 maja 2001 r., który uwzględni przesunięcie części środków finansowych przewidzianych na realizację zadania "Zakup obiektu na Dom Polski we Lwowie na Ukrainie" oraz określi szczegółowe zasady wykonania zleconego zadania państwowego określonego w § 1 pkt 2, terminy przekazania dotacji na wykonanie tego zadania oraz zasady jej rozliczenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK