UCHWAŁA Nr 210

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określonych w uchwale Nr 183 Prezydium Senatu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 12 983,80 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 908,87 zł (słownie: dziewięćset osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

 

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 8 lutego 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 210
Prezydium Sen
atu
z dnia 8 sierpnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2001 r.

 

Stowarzyszenie

"Wspólnota Polska"

Krakowskie Przedmieście 64

00 - 322 Warszawa

 

- Dofinansowanie wydawania pisma Związku Rodzin Polsko - Egipskich w Kairze pt. "Polonez"

7 900 zł

 

 

 

- Pomoc rzeczowa dla Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema w Budapeszcie (Węgry)

 

5 083,80 zł

 

Razem:

12 983,80 zł