UCHWAŁA Nr 209

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie zlecenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 4 366, 65 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostkę nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 209
Prezydium Senatu
z dnia 8 sierpnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

Fundacja "POMOST - Pomoc Polakom na Wschodzie"

ul. Żeromskiego 58

26 - 600 Radom

Pomoc humanitarna i kulturalna dla organizacji i środowisk polonijnych w Kazachstanie

150 000 zł