UCHWAŁA Nr 208

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001 r., określone w pkt 1, 6 i 8 załącznika do uchwały Nr 191 Prezydium Senatu z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 143 500 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset zł) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 21 600 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" aneksu do umowy z dnia 28 maja 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały Nr 208 Prezydium Senatu
z dnia 8 sierpn
ia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych

Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001 r.

 

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

Rozszerzenie zadania "Prasa polskojęzyczna":

  • dofinansowanie wydania polskiej gazety dla Żytomierza i okolic (Ukraina);
  • dofinansowanie polskiej gazety "Nasz Czas" (Litwa, Łotwa, Estonia)

 

 

 

 

95 000 zł

   

Rozszerzenie zadania "Promocja języka polskiego i kultury polskiej":

- dofinansowanie Dni Herbertowskich we Lwowie

 

 

40 000 zł

   

Rozszerzenie zadania "Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich na Wschodzie":

- dofinansowanie kosztów pobytu zespołu wokalnego z Permu (Rosja)

 

 

 

8 500 zł

   

Razem:

143 500 zł