UCHWAŁA Nr 207

PREZYDIUM SENATU

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 239 465 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.
  2. Przyznana kwota dotacji dla Fundacji "POMOST - Pomoc Polakom na Wschodzie" uwzględnia koszty ogólne w wysokości 1 170 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.
  3. Przyznana kwota dotacji dla Fundacji "Oświata Polska za Granicą" uwzględnia koszty ogólne w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

 

 

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, wymienione w załączniku do uchwały, zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 207
Prezydium Senatu
z dnia 31 lipca 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

1.

Fundacja

"POMOST - Pomoc Polakom na Wschodzie"

ul. Żeromskiego 58

26 - 600 Radom

Pomoc humanitarna i kulturalna dla organizacji polonijnych w Gruzji

195 000 zł

2.

Oddział Związku Podhalan w Sidzinie

34 - 787 Sidzina 600

Refundacja kosztów pobytu w Polsce uczniów Polskiej Szkoły w Rezekne na Łotwie

2 465 zł

3.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Maratończyk"

Os. Księcia Władysława 5 d/12

44 - 241 Żory

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa Polaków z Ukrainy i Białorusi w Międzynarodowej Sztafecie "Szlakiem Porozumień 1980 r."

6 000 zł

4.

Fundacja "Oświata Polska za Granicą"

Skwer Kard. Wyszyńskiego 6

01 - 015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu Biblioteki Polskiej w Brukseli

36 000 zł

   

Razem:

239 465 zł