UCHWAŁA Nr 205

PREZYDIUM SENATU

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określonych w uchwale Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

 

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 15 maja 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 205
Prezydium Senatu
z dnia 31 lipca 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2001 r.

Stowarzyszenie

"Wspólnota Polska"

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00 - 322 Warszawa

 

Dofinansowanie remontu Domu Polskiego Kombatanta im. Generała Andersa w Paryżu

50 000 zł