UCHWAŁA Nr 202

PREZYDIUM SENATU

z dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 141 338 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.
  2. Przyznana kwota dotacji dla Fundacji "Oświata Polska za Granicą" uwzględnia koszty ogólne w wysokości 5 575 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, wymienione w załączniku do uchwały, zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 202
Prezydium Senatu
z dnia 5 lipca 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

1.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

- Refundacja części kosztów związanych z organizacją uroczystości jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia Nazareth Famille w Paryżu

8 000 zł

   

- Dofinansowanie kosztów akcji letniej dla polskich dzieci z Litwy organizowanej przez Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus w Landwarowie na Litwie

10 000 zł

   

- Dofinansowanie kosztów widowiska teatralno-muzycznego wystawianego przez Salon Muzyki i Poezji w Toronto

30 150 zł

   

- Sfinansowanie kosztów zakupu komputera oraz sprzętu audio-wizualnego dla Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasja

7 600 zł

2.

Klub Inteligencji Katolickiej

ul. Kopernika 34

00-336 Warszawa

Refundacja kosztów wynajmu autokaru dla pielgrzymki Polaków z Rumunii - seniorów z Domu Polskiego w Bukareszcie

588 zł

3.

Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Al. J. Piłsudskiego 10

22-200 Włodawa

Dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu "XI Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem"

15 000 zł

4.

Fundacja Pomocy Szkołom

Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza

ul. Jana Sawy 5

20-632 Lublin

Dofinansowanie kosztów wydawania kwartalnika "Rota"

70 000 zł

   

Razem:

141 338 zł