UCHWAŁA Nr 201

PREZYDIUM SENATU

z dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Rozszerza się zadanie państwowe zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określone w pkt VI.4 załącznika do uchwały Nr 183 Prezydium Senatu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
 2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 121 500 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 17 kwietnia 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 201
Prezydium Senatu
z dnia 5 lipca 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r.

Stowarzyszenie

"Wspólnota Polska"

Krakowskie Przedmieście 64

00 - 322 Warszawa

Rozszerzenie zadania: VI.4.

Organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce.

 

Dofinansowanie kosztów organizacji turnusów przez:

 1. Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny dla 280 polskich dzieci z Białorusi;
 2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla 125 polskich dzieci z Białorusi, Litwy i Ukrainy;
 1. Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. NMP Częstochowskiej w Jawnym na Ukrainie dla polskich dzieci z Ukrainy;
 2. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Legnicy;
 3. Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus na Litwie;
 4. Księdza Jarosława Olszewskiego z Żytomierza;
 5. Caritas Polska w Podkowie Leśnej;
 6. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Kamieńcu Podolskim;
 7. Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu;
 8. Księdza Jacka Paszendę z Parafii Św. Jana Bosko w Wilnie;
 9. Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie;
 10. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej w Puławach;
 11. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo "Odrodzenie" w Bierdiańsku;
 12. Ojca Grzegorza Ciesielskiego z parafii w Różynie.

 

10 000

 

10 000 zł

 

9 000 zł

 

10 000 zł

4 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

1200 zł

 

4 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

 

3 300 zł

30 000 zł

 

 

 

Razem:

121 500 zł