UCHWAŁA Nr 200

PREZYDIUM SENATU

dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528 i z 2000 r. Nr 6, poz. 69), uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Senatorom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w mieście stołecznym Warszawie
  i nie posiadają innego uprawnienia do zakwaterowania na terenie tego miasta, przysługuje w okresie wykonywania mandatu zakwaterowanie w Domu Poselskim.

 1. W razie braku możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim senatorowie mogą wynająć kwatery prywatne na podstawie zawartych przez siebie umów najmu.
 2. Wyjątkowo, w przypadkach uznanych przez Marszałka Senatu za szczególne, gdy nie ma możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim lub wynajęcia kwatery prywatnej, senator może zostać zakwaterowany w hotelu miejskim, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Uprawnienie do zakwaterowania w Domu Poselskim stwierdza się na podstawie oświadczenia senatora, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
 4. Rozdziału pokoi w Domu Poselskim dokonują kluby i koła senackie, proporcjonalnie do liczby należących do nich senatorów, którym przysługuje prawo do zakwaterowania w Domu Poselskim.
 5. Kancelaria Senatu udziela senatorom wszechstronnej pomocy związanej z wynajmem kwater prywatnych na cele mieszkaniowe oraz zakwaterowaniem senatorów w hotelach miejskich.

§ 2.

 1. Marszałek Senatu w szczególnych przypadkach może senatorowi, zameldowanemu na pobyt stały w mieście stołecznym Warszawie lub posiadającemu inne uprawnienie do zakwaterowania na terenie tego miasta, na jego wniosek, po konsultacji z przewodniczącym klubu lub koła senackiego, przyznać prawo do zakwaterowania w Domu Poselskim. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
 2. Senator, o którym mowa w ust. 1, może zostać zakwaterowany w Domu Poselskim do czasu ustania przyczyn, z powodu których Marszałek Senatu przyznał prawo do zakwaterowania, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.
 3. W razie braku możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim, senator, o którym mowa w ust. 1, może na czas określony w ust. 2 wynająć kwaterę prywatną.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być ponawiany.

§ 3.

 1. Senatorom, o których mowa w § 1 ust. 2, Kancelaria Senatu zwraca poniesione przez nich koszty wynajmu kwater prywatnych, do wysokości nie przekraczającej kosztów zakwaterowania w Domu Poselskim.
 2. Senator, o którym mowa w § 2 ust. 1, ponosi 30% kosztów zakwaterowania w Domu Poselskim.
 3. Senatorowi, o którym mowa w § 2 ust. 3, Kancelaria Senatu zwraca 70% poniesionych przez niego kosztów wynajmu kwatery prywatnej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. Szczegółowe zasady zakwaterowania senatorów oraz zwrotu przez Kancelarię Senatu kosztów poniesionych z tego tytułu przez senatorów określa zarządzenie Szefa Kancelarii Senatu.

§ 4.

 1. Senator obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kancelarię Senatu o tym, że przestał spełniać warunki wymienione w § 1 ust. 1 lub o ustaniu przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 2.
 2. W przypadku nieuprawnionego korzystania przez senatora z zakwaterowania, senator ma obowiązek zwrócić koszty poniesione z tego tytułu przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu od dnia, w którym senator przestał spełniać warunki wymienione w § 1 ust. 1 lub od dnia ustania przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 5.

 1. Senatorom, w związku z wykonywaniem mandatu, przysługuje prawo do refundacji ponoszonych kosztów noclegów w miejscowościach poza miastem stołecznym Warszawą oraz miejscem stałego zamieszkania.
 2. Refundacja kosztów, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana do wysokości 5.000 zł rocznie przez Kancelarię Senatu na podstawie przedłożonych rachunków wraz
  z oświadczeniem senatora, że nocleg miał miejsce w związku z wykonywaniem mandatu.

§ 6.

Wydatki związane z realizacją uchwały pokrywane są ze środków przewidzianych corocznie na ten cel w budżecie Kancelarii Sejmu albo Kancelarii Senatu.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 18 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora, zmieniona uchwałą Nr 128 z dnia 29 lutego 2000 r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia V kadencji Senatu.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 200
Prezydium Senatu
z dnia 5 lipca 2001 r.

..................................................................

imię i nazwisko senatora

.................................................................

nr dowodu osobistego

Oświadczenie

Oświadczam, że nie jestem zameldowany na pobyt stały w mieście stołecznym Warszawie i nie posiadam innego uprawnienia do zakwaterowania na terenie tego miasta.

...........................................................

podpis

Warszawa, .........................................

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 200
Prezydium Senatu

z dnia 5 lipca 2001 r.

......................................................................

imię i nazwisko senatora

Wniosek

do Marszałka Senatu

o przyznanie zakwaterowania w Warszawie

Uprzejmie proszę o przyznanie zakwaterowania w Warszawie od dnia ...................................... do dnia ..................................................., na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr 200 Prezydium Senatu z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.

Uzasadnienie

Wykonuję na rzecz Senatu pracę polegającą na ..........................................................................

.......................................................................................................................................................Jestem zameldowany na pobyt stały / posiadam inne uprawnienie do zakwaterowania* w Warszawie w lokalu przy ul. ........................................................ Nr ........ m. ..........., o powierzchni ............. m 2 , na który składają się ......... pokoje. W lokalu tym razem ze mną mieszkają na stałe ......... osoby.

Ponadto swój wniosek uzasadniam ..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................

podpis senatora

Warszawa, dnia ..................................................................

Popieram wniosek / nie popieram wniosku* z uwagi na.............................................................. .......................................................................................................................................................

......................................................................

podpis przewodniczącego klubu/koła

*niepotrzebne skreślić