UCHWAŁA Nr 198

PREZYDIUM SENATU

z dnia 7 czerwca 2001 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 361 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, wymienione w załączniku do uchwały, zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 198
Prezydium Senatu
z dnia 7 czerwca 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

1.

Fundacja "Pomost"
Pomoc Polakom na Wschodzie
ul. Żeromskiego 58
26 - 600 Radom

Dofinansowanie kosztów transportu z pomocą humanitarną dla Polaków zamieszkałych w Kirgistanie

150 000 zł

2.

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej

97-570 Przedbórz

Góry Mokre

Dofinansowanie kosztów organizacji X Jubileuszowego Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

55 000 zł

3.

Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka

ul. Mariacka 9

27-600 Sandomierz

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Ukrainy

10 000 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej “Kresy Wschodnie”

ul. Podgórna 8

49-100 Niemodlin

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Ukrainy

10 000 zł

5.

Fundacja Młodej Polonii

Krakowskie Przedmieście 64

00-320 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji kolonii leczniczo-rehabilitacyjnej dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy

9 500 zł

6.

Fundacja “O uśmiech dziecka”

ul. Mickiewicza 37

06-200 Maków Mazowiecki

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie

6 500 zł

   

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Białorusi

10 000 zł

7.

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

ul. Długa 13/15

00-911 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Ukrainy

10 000 zł

8.

Stowarzyszenie "Parafiada" im św. Józefa Kalasancjusza

ul. Gwintowa 3

00-704 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji sportowo-rekreacyjnej akcji letniej "Parafiada" dla polskich dzieci ze Wschodu

100 000 zł

   

Razem:

361 000 zł