UCHWAŁA Nr 197

PREZYDIUM SENATU

z dnia 7 czerwca 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadanie państwowe zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określone w pkt II.1 załącznika do uchwały Nr 183 Prezydium Senatu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 10 000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 500 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 17 kwietnia 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 197
Prezydium Senatu
z dnia 7 czerwca 2001 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r.

Stowarzyszenie

"Wspólnota Polska"

Krakowskie Przedmieście 64

00 - 322 Warszawa

Rozszerzenie zadania II.1. Organizacja Dni Polskich, przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą.

 

Dofinansowanie kosztów organizacji uroczystości związanych z 10 rocznicą podpisania Traktatu Polsko - Niemieckiego

10 000 zł