UCHWAŁA Nr 195

PREZYDIUM SENATU

z dnia 7 czerwca 2001 r.

w sprawie czynności techniczno-organizacyjnych w związku z zakończeniem IV i rozpoczęciem V kadencji Senatu

Na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106 poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160 poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69
), w porozumieniu z Prezydium Sejmu, uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Biura senatorskie

§ 1.

1. Senator IV kadencji rozlicza się z Kancelarią Senatu ze składników majątkowych stanowiących własność Kancelarii Senatu, a użytkowanych w biurach senatorskich, niezwłocznie po zakończeniu IV kadencji Senatu.

2. Senator, który nie został ponownie wybrany na następną kadencję, zgromadzi we wskazanym lokalu biura senatorskiego użytkowane składniki majątkowe, stanowiące własność Kancelarii Senatu, w celu rozliczenia się i przekazania ich protokolarnie Kancelarii Senatu.

§ 2.

Szef Kancelarii Senatu określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady i tryb rozliczania się senatorów w związku z zakończeniem IV kadencji Senatu z rzeczowych składników majątkowych stanowiących własność Kancelarii Senatu, a użytkowanych w biurach senatorskich.

§ 3.

1. Senator w terminie do dnia 30 czerwca 2001 r. przedkłada Kancelarii Senatu rozliczenie środków finansowych wypłacanych jednorazowo w ciągu kadencji na remont i wyposażenie biura senatorskiego w meble.

2. Senator wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Kancelarii Senatu środki finansowe niewydatkowane na ten cel.

3. W okresie od dnia 1 lipca 2001 r. do końca IV kadencji Senatu koszty remontu biura senatorskiego refundowane są na podstawie przedłożonych rachunków w ramach przysługujących senatorowi, a niewykorzystanych środków finansowych.

§ 4.

1. Senator, w terminie do dnia 31 lipca 2001 r., przedstawia Kancelarii Senatu rozliczenie środków finansowych przekazanych na prowadzenie biura senatorskiego za okres od dnia
1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.

2. Senator, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kadencji, zwraca Kancelarii Senatu niewydatkowane w okresie od dnia 21 października 1997 r. do końca kadencji środki finansowe na prowadzenie biura, a także przekazane senatorowi zaliczki na pokrycie kosztów opinii i ekspertyz.

3. Rozliczenia środków finansowych przekazanych na prowadzenie biura w okresie od dnia
1 lipca 2001 r. do końca kadencji senator dokonuje w ciągu 14 dni po zakończeniu kadencji. Formularz rozliczenia stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

4. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura senatorskiego, wypłacane od dnia 1 sierpnia 2001 r. do końca IV kadencji Senatu, pomniejszone zostaną o średni koszt usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz senatora w tym okresie w miejscu jego zakwaterowania, wyliczony na podstawie poprzednich trzech miesięcy.

5. Środki finansowe na prowadzenie biura senatorskiego w miesiącu zakończenia IV kadencji Senatu ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni funkcjonowania biura senatorskiego w tym miesiącu, przy założeniu, że za każdy dzień przysługuje 1/30 miesięcznego ryczałtu.

§ 5.

Wyposażenie biur senatorskich senatorów wybranych do Senatu V kadencji w sprzęt, meble oraz inne przedmioty majątkowe następuje, w miarę możliwości, przez wykorzystanie wyposażenia biur senatorskich senatorów IV kadencji.

§ 6.

1. Senator V kadencji w miesiącu utworzenia biura senatorskiego otrzymuje z Kancelarii Senatu środki finansowe, o których mowa w § 4 pkt 1 uchwały Nr 10 Prezydium Senatu z dnia
16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno-organizacyjnych ich tworzenia
, funkcjonowania i znoszenia, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni funkcjonowania biura w tym miesiącu, przy założeniu, że za każdy dzień przysługuje 1/30 miesięcznego ryczałtu.

2. Środki finansowe na prowadzenie biura senatorskiego wypłacane są w kasie Kancelarii Senatu do czasu założenia konta bankowego biura. Konto bankowe biura powinno być założone nie później niż do końca 2001 r.

§ 7.

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do biur poselsko-senatorskich, w części w jakiej biura te dysponują środkami finansowymi i wyposażeniem, będącym własnością Kancelarii Senatu.

Rozdział II

Kluby i koła senackie oraz ich biura

§ 8.

1. Władze klubu i koła senackiego działającego w Senacie IV kadencji rozliczają się i przekazują protokolarnie Kancelarii Senatu, po zakończeniu kadencji, rzeczowe składniki majątkowe stanowiące własność Kancelarii Senatu, a użytkowane w ich biurach.

2. Dla klubu lub koła senackiego, który będzie działał w V kadencji Senatu, warunki lokalowe ustala w porozumieniu z władzami tego klubu lub koła Kancelaria Senatu. Ich wyposażenia
w sprzęt, meble i inne przedmioty dokonuje Kancelaria Senatu przez wykorzystanie, w miarę możliwości, wyposażenia lokali zajmowanych przez kluby i koła IV kadencji Senatu.

3. Szef Kancelarii Senatu określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady i tryb rozliczania się władz klubów i kół senackich w związku z zakończeniem IV kadencji Senatu z rzeczowych składników majątkowych stanowiących własność Kancelarii Senatu, a użytkowanych w ich biurach.

§ 9.

1. Kluby i koła senackie w ciągu 30 dni po zakończeniu IV kadencji Senatu przedstawią Kancelarii Senatu rozliczenie za rok 2001 zryczałtowanych środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubu i koła. Formularz rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zwrotu niewydatkowanych w trakcie kadencji środków finansowych na działalność klubu, koła oraz ich biur dokonuje się w terminie 30 dni od zakończenia IV kadencji Senatu.

3. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz ich biur, wypłacane w okresie od dnia 1 sierpnia 2001 r. do końca IV kadencji, pomniejsza się o kwoty należne Kancelarii Senatu za usługi świadczone na rzecz klubu lub koła oraz ich biur, a także o średni koszt usług telekomunikacyjnych świadczonych w tym okresie, wyliczony na podstawie poprzednich trzech miesięcy.

4. Środki finansowe na działalność klubu i koła senackiego oraz ich biur w miesiącu zakończenia IV kadencji Senatu ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni działalności klubu
i koła senackiego oraz ich biur w tym miesiącu, przy założeniu, że za każdy dzień przysługuje 1/30 miesięcznych zryczałtowanych środków finansowych.

§ 10.

W miesiącu utworzenia - klub lub koło senackie powstałe w Senacie V kadencji otrzymuje
z Kancelarii Senatu środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby dni działalności klubu lub koła oraz ich biur w tym miesiącu, przy założeniu, że za każdy dzień przysługuje 1/30 miesięcznych zryczałtowa
nych środków finansowych.

Rozdział III

Inne postanowienia dotyczące zakończenia IV i rozpoczęcia V kadencji Senatu

§ 11.

1. Po zakończeniu IV kadencji Senatu, senatorowi, który nie został wybrany na następną kadencję, wypłaca się odprawę parlamentarną po wypełnieniu następujących zobowiązań:

1) rozliczeniu i zwrocie niewydatkowanych środków finansowych przekazanych na:

a) prowadzenie biura senatorskiego,

b) remont i wyposażenie biura senatorskiego,

c) wypłatę odpraw dla pracowników biur senatorskich,

d) opinie i ekspertyzy,

e) wyjazdy zagraniczne;

2) rozliczeniu zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych;

3) rozliczeniu z używanych w biurze senatorskim rzeczowych składników majątkowych;

4) zwrocie paszportu dyplomatycznego.

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, rozliczają Finanse Kancelarii Senatu. Zwrot paszportu dyplomatycznego potwierdza Biuro Spraw Międzynarodowych i Polonijnych.

§ 12.

Senatorowie - członkowie stałych delegacji Senatu IV kadencji do międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych biorą udział w ich pracach, do czasu wyłonienia przez Senat V kadencji nowych delegacji, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Senatu.

§ 13.

1. Senatorowie IV kadencji Senatu, którzy nie zostali ponownie wybrani, przekazują Kancelarii Sejmu, najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem kadencji, pokoje zajmowane w Domu Poselskim.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Kancelaria Senatu na wniosek senatora zapewni inne miejsce zakwaterowania.

§ 14.

1. Po zakończeniu IV kadencji Senatu dokumentacja senatorów i biur senatorskich oraz klubów, kół senackich i ich biur oraz zespołów parlamentarnych podlega archiwizacji stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.).

2. Senatorowie, kluby, koła senackie i ich biura oraz zespoły senackie i parlamentarne mogą dokonać wyboru archiwum, w którym złożone zostaną dokumenty dotyczące IV kadencji Senatu i o wyborze tym zawiadamiają Kancelarię Senatu w terminie do dnia 1 września 2001 r.

3. W wypadku wyboru Archiwum Senatu - dokumenty podlegają przekazaniu do Archiwum Senatu w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia IV kadencji Senatu na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji Archiwalnej Kancelarii Senatu.

4. W wypadku wyboru innego archiwum, niż Archiwum Senatu, senatorowie w terminie
3 miesięcy od zakończenia kadencji przekazują do Archiwum Senatu kopię spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 15.

W zakresie unormowanym niniejszą uchwałą nie mają zastosowania przepisy § 9 i § 18 uchwały Nr 10 Prezydium Senatu z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno-organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia oraz § 7 uchwały Nr 11 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie finansowania kosztów działalności klubów, kół senackich i ich biur oraz określenia warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

do uchwały Nr 195
Prezydium Senatu
z dnia 7 czerwca 2001 r.

..........................................................

(imię i nazwisko senatora)

 

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE BIURA SENATORSKIEGO

w okresie od 01.07.2001 r. do końca IV kadencji Senatu

oraz odsetek z tytułu oprocentowania środków finansowych za okres

od 21.10.1997 r. r. do końca IV kadencji Senatu

Środki finansowe przekazane przez Kancelarię Senatu od 01.07.2001 r. ..................................

Środki finansowe niewydatkowane w poprzednich okresach

sprawozdawczych: ...................................

Kwota odsetek z tytułu oprocentowania środków finansowych przekazanych przez Kancelarię Senatu: w okresie od 21.10.1997 r. do końca IV kadencji Senatu .................................

Środki finansowe ogółem: .................................

Lp.

Rodzaj wydatków

Kwota

Uwagi

1.

Wynagrodzenia i ich pochodne

   

2.

Koszty remontów

   

3.

Zakup rzeczowych składników majątkowych

   

4.

Zakup materiałów, książek, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.

5.

Koszty tłumaczeń, ekspertyz i opinii

   

6.

Wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartej przez senatora

7.

Koszty przejazdów i podróże służbowe

   

8.

Koszty wynajęcia lokalu - czynsz, energia, usługi porządkowe

9.

Koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych

   

10.

Koszty napraw i konserwacji urządzeń

   

11.

Koszty obsługi bankowej

   

Lp.

Rodzaj wydatków

Kwota

Uwagi

12.

Inne wydatki związane z prowadzeniem biura

senatorskiego,

w tym:

 

1.

Wydatki reprezentacyjne senatora

   
 

2.

Promocja Senatu i jego działalności

   
 

3.

     
 

4.

     
 

5.

     
 

6.

     
 

7.

     
 

RAZEM:

   

Z przyznanych środków finansowych ogółem w wysokości ................. zł

wydatkowano wg powyższego zestawienia: ................. zł

pozostało: ................. zł

 

 

Rozliczenie przedstawia: ...........................................................

(podpis senatora)

............................................., dnia .................................. 2001 r.

Rozliczenie przyjął: .................................................

(data)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 195
Prezydium Senatu
z dnia 7 czerwca 2001 r.

........................................................

Klub/Koło Senackie

ROZLICZENIE

ZRYCZAŁTOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW

ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU/KOŁA SENACKIEGO ORAZ JEGO BIURA

przekazanych w okresie IV kadencji Senatu

Środki finansowe przekazane w 2001 roku: ..........................

Środki finansowe niewydatkowane w poprzednich

okresach sprawozdawczych: ..........................

Kwota odsetek z tytułu oprocentowania środków finansowych przekazanych przez Kancelarię Senatu ........................

Środki finansowe ogółem: .......................

SPRAWOZDANIE

Z WYDATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NA POKRYCIE

KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ

KLUBU/KOŁA ORAZ JEGO BIURA W ............. ROKU

Lp.

Rodzaj wydatków

Kwota

Uwagi

1.

Wynagrodzenia i ich pochodne pracowników biura klubu/koła, z którym przewodniczący klubu/koła zawarł umowę o pracę

2.

Wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane

na podstawie zawartych umów zleceń i o dzieło

3.

Koszty tłumaczeń, maszynopisania itp.

   

4.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne,

pocztowe, transportowe i poligraficzne

5.

Zakup materiałów biurowych,

prasy, wydawnictw

6.

Ekspertyzy i opinie zamawiane przez klub bezpośrednio u wybranych ekspertów

bez pośrednictwa Kancelarii Senatu

7.

Obsługa działalności międzynarodowej

   

8.

Seminaria i konferencje związane z pracami Senatu

9.

Koszty obsługi bankowej

   

10.

Inne wydatki związane z działalnością klubu/koła oraz biura klubu/koła

 

Razem:

 

Ze środków finansowych ogółem w wysokości:

Wydatkowano wg powyższego zestawienia:

Pozostało:

................ zł

................ zł

................ zł

 

Z przyznanych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubu/koła senackiego oraz jego biura w czasie trwania IV kadencji Senatu nie wydatkowano ................ zł. Kwotę tę zwrócono do Kancelarii Senatu w dniu ........................... 2001 roku*).

Sporządził: .......................................................

..................................., dnia ..........................2001 r.

Rozliczenie i sprawozdanie przedstawia:

............................................................................... .................................

(Prezydium klubu/koła senackiego) (data)

 

Rozliczenie i sprawozdanie przyjął:

.............................................................................. ...............................

(Finanse Kancelarii Senatu) (data)

 

 

*) Do rozliczenia należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego zwrot do Kancelarii Senatu niewydatkowanych środków finansowych.