UCHWAŁA Nr 194

PREZYDIUM SENATU

z dnia 23 maja 2001 r.

w sprawie zlecenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 10 000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

2. Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 1 000 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostkę nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 194
Prezydium Senatu
z dnia 23 maja 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji pielgrzymki 150 Polaków z Bułgarii do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Małkim Tyrnowie w Bułgarii.

10 000 zł