UCHWAŁA Nr 193

PREZYDIUM SENATU

z dnia 23 maja 2001 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 169 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, wymienione w załączniku do uchwały, zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 193
Prezydium Senatu
z dnia 23 maja 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

1.

Kuria Prowincjonalna Zakonu Bonifratrów

ul. Sapieżyńska 3

00-215 Warszawa

Dofinansowanie kosztów pomocy humanitarnej dla Polaków zamieszkałych w Drohobyczu na Ukrainie do końca 2001 r.

50 000 zł

2.

Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ul. Piaseczyńska 114/116

00-776 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Uniwersytetu dla Polaków ze Wschodu w Drohiczynie dla 40 słuchaczy białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej filii Uniwersytetu

15 000 zł

3.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

ul. Grodzka 28

31-004 Kraków

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej "Podarujmy dzieciom lato" dla polskich dzieci z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca

10 000 zł

4.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Przemyślu

ul. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Ukrainy

10 000 zł

5.

Fundacja Młodej Polonii

Krakowskie Przedmieście 64

00-320 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji "Międzynarodowych Konkursów Artystycznych dla dzieci i młodzieży polonijnej"

10 000 zł

6.

Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej

ul. Nowogrodzka 49

00-449 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla polskich rodzin z Ukrainy

15 000 zł

   

Dofinansowanie kosztów organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla polskich rodzin z Kresów Wschodnich

15 000 zł

7.

Kaszubski Zespół Folklorystyczny

"Krebane"

ul. Dworcowa 18

89-632 Brusy

Dofinansowanie kosztów organizacji "VII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach"

20 000 zł

8.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział Bydgosko-Toruński

ul. Konarskiego 1/3 pok.153

85-950 Bydgoszcz

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej "Kęsowo 2001" dla polskich dzieci z Ukrainy

14 000 zł

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie

ul. Orzeszkowej 2/33

39-400 Tarnobrzeg

Dofinansowanie kosztów organizacji akcji letniej dla polskich dzieci z Litwy

10 000 zł

   

Razem:

169 000 zł