UCHWAŁA NR 191

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 maja 2001 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 3 686 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 589 760 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały Nr 191 Prezydium Senatu
z dnia 10 maja 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001
r.

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

1. Prasa polskojęzyczna

1 117 000 zł

 

2. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych

789 000 zł

 

3. Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego

200 000 zł

 

4. Opieka nad szkółkami niedzielnymi

115 000 zł

 

5. Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie

260 000 zł

 

6. Promocja języka polskiego i kultury polskiej

222 000 zł

 

7. Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich

223 000 zł

 

8. Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich na Wschodzie

380 000 zł

 

9. Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie

380 000 zł

   

---------------

 

Razem:

3 686 000 zł