UCHWAŁA Nr 190

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 maja 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów działalności klubów, kół senackich i ich biur oraz określenia warunków organizacyjno - technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich

Na podstawie art. 18 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 11 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie finansowania kosztów działalności klubów, kół senackich i ich biur oraz określenia warunków organizacyjno - technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 tiret piąte otrzymuje brzmienie:

" - wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia pracowników biura klubu lub koła, z którymi przewodniczący klubu lub koła zawarł umowę o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, na czas określony nie dłuższy niż czas trwania kadencji Senatu,";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Kancelaria Senatu zapewnia środki finansowe na ewentualne pracownicze roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawidłowo zawartych umów o pracę pomiędzy przewodniczącym klubu lub koła a pracownikiem biura klubu lub koła.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK