UCHWAŁA Nr 189

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 maja 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

Na podstawie art. 23 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10 Prezydium Senatu z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia, zmienionej uchwałą Nr 104 z dnia 9 września 1999 r., uchwałą Nr 122 z dnia 16 lutego 2000 r. oraz uchwałą Nr 135 z dnia 29 marca 2000 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 11:

  1. w ust. 1 w tiret piątym przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się tiret szóste,
  2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Koszty instalacji aparatu telefonicznego nie obejmują kosztów instalacji linii telefonicznej (okablowania lokalu oraz przydzielenia numeru telefonu).";

2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Senator zatrudnia pracowników biura senatorskiego na podstawie umowy o pracę, zawartej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, na czas określony nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu. Kopie zawartych umów o pracę senator przesyła niezwłocznie do Kancelarii Senatu.";

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Kancelaria Senatu zapewnia środki finansowe na ewentualne pracownicze roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawidłowo zawartych przez senatora umów o pracę z pracownikami biur.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK