UCHWAŁA Nr 188

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 212 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

2. Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 10 550 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

 

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostkę nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 188
Prezydium Senatu
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej "Kwiaty Polskie" w Niemenczynie na Litwie

105 500 zł

 

Dofinansowanie kosztów programu wysyłki prasy polskiej do środowisk polskich na Wschodzie

106 500 zł

 

Razem:

212 000 zł