UCHWAŁA Nr 187

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w wysokości 19 360 000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach części 03 budżetu państwa – Kancelaria Senatu, rozdział 75195, na realizację zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
  2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w wysokości 6,5 % całkowitej kwoty dotacji na zadania państwowe (inwestycyjne), tj. kwotę 1 258 400 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Stowarzyszeniu w ramach ustalonej dotacji na jego wniosek.

§ 3.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 175 Prezydium Senatu z dnia 26 stycznia 2001 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 187
Prezydium Senatu
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" do realizacji w 2001 roku

L.p

Nazwa zadania

Zakres prac do wykonania w 2001 r

Kwota nakładów

w zł /brutto/

1

2

3

4

1

Remonty szkół polskich na Litwie

 

Remont 2 szkół w rej. Wileńskim – II etap

Remont 5 szkół w rej. Solecznickim - II etap Remont 4 kolejnych szkół

Remont Średniej Szkoły w Trokach

1.959.140

2

Budowa Polskiej Szkoły Początkowej w Grygajciach na Litwie

Budowa szkoły początkowej

230.860

3

Rozbudowa Szkoły Polskiej w Landwarowie na Litwie

Roboty budowlano-montażowe stanu surowego

970.000

4

Adaptacja koszar na Szkołę Polską w Mościskach na Ukrainie

Opracowanie projektu adaptacyjnego i roboty remontowo-budowlane

1.500.000

5

Budowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Strzelczyskach na Ukrainie

Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego

2.030.000

6

Budowa Szkoły Polskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie

Roboty budowlane stanu zerowego i surowego

3.860.000

7

Remont Szkoły Średniej Nr 24 we Lwowie na Ukrainie

Remont i prace adaptacyjne poddasza , sal lekcyjnych i korytarzy. Wymiana instalacji elektrycznej, wymiana i remont kotłowni

200.000

8

Remont Domu Polskiego w Czerniowcach na Ukrainie

Opracowanie dokumentacji oraz roboty przygotowawcze

100.000

9

Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu we Francji

Roboty rozbiórkowe i wzmocnienia konstrukcji

1.620.000

10

Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie na Łotwie

Rozbudowa szkoły – roboty stanu surowego

1.900.000

11

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Witebsku na Białorusi

Roboty wykończeniowe i zewnętrzne instalacyjne

400.000

12

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu na Białorusi

Roboty wykończeniowe wewnętrzne, zewnętrzne i instalacyjne

1.100.000

13

Budowa sali konferencyjno-odczytowej w Pułtusku

Budowa sali rozpoczęta w 2000 roku, ze względu na Zjazd Polonii Świata – sprawa pilna, do 1 maja 2001r.

950.000

14

Budowa Domu Młodzieży dla Towarzystwa Dobroczynnego “Polonia” w Rio de Janeiro w Brazylii

 

310.000

15

Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech

Projekt dobudowy, wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych

1.000.000

16

Zakup obiektu na Dom Polski we Lwowie na Ukrainie

 

500.000

17

Zakup lokalu dla Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu w Łucku Ukraina

 

60.000

18

Zagospodarowanie strychu w Domu Polskim w Obera w Argentynie

 

100.000

19

Adaptacja zakupionego obiektu w Mińsku na Białorusi

W I etapie adaptacja parteru budynku na 4 izby lekcyjne, oraz niezbędne odprowadzenie wód opadowych

60.000

20

Roboty wykończeniowe w zakupionym budynku w Oszmiananch na Białorusi

I etap robót:

  • roboty wykończeniowe budynku ścianki działowe,
  • tynki wewnętrzne
  • podłoża i posadzki
  • montaż urządzeń elektrycznych i sanitarnych

40.000

21

Zakup obiektu w Borysowie na Białorusi

 

 

130.000

22

Zakup lokalu dla Centrum Kultury Polskiej w Tomsku w Rosji

 

60.000

23

Budowa Domu Polskiego w Kaliningradzie Rosja

Prace projektowe i przygotowawcze

280.000

 

Razem

 

19.360.000