UCHWAŁA Nr 186

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wykonanie w 2001 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 121 200 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 6 060 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały Nr 186 Prezydium Senatu
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001 r.

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

Sfinansowanie kosztów dzierżawy nadajników Radia "Znad Wilii" w 2001 r.

121 200 zł