UCHWAŁA Nr 185

PREZYDIUM SENATU

z dnia 17 kwietnia 2001 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wykonanie w 2001 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonego w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 roku w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 11 556 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 1 156 zł, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

 

 

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 185 Prezydium Senatu
z dnia 17 kwietnia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2001 r.

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

Dofinansowanie kosztów pielgrzymki Polaków z Irkucka "Wielkanoc w Polsce 2001"

11 556 zł