UCHWAŁA Nr 183

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, oraz z 2000 r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 oraz Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w wysokości 23 382 000 zł w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w wysokości 15% całkowitej kwoty dotacji, tj. kwotę 3 507 300 zł (trzy miliony pięćset siedem tysięcy trzysta złotych).

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane Stowarzyszeniu w terminach ustalonych w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Tracą moc uchwały Prezydium Senatu Nr 172 z dnia 26 stycznia 2001 r. oraz Nr 179 z dnia 22 lutego 2001 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 183

Prezydium Senatu
z dnia 29 marca 2001 r

WYKAZ ZADAŃ PAŃSTWOWYCH ZLECONYCH

STOWARZYSZENIU "WSPÓLNOTA POLSKA"

W 2001 ROKU

I. PROGRAM OŚWIATOWO - EDUKACYJNY

SUMA BRUTTO

9 280 235 zł

SUMA NETTO

7 888 200 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

1 392 035 zł

I.1. Międzyszkolna wymiana i studyjne pobyty śródroczne uczniów i studentów, maturzystów zdających polskie matury z polskich szkół i punktów nauczania z zagranicy, olimpiady przedmiotowe. Intensyfikowanie funkcjonowania szkół patronackich. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

I.2. Organizowanie warsztatów, kursów, szkół języka polskiego i kultury polskiej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, konferencji metodycznych i językowych dla nauczycieli i studentów polskich z zagranicy, praktyk pedagogicznych, warsztatów bibliotekarskich. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

I.3. Organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży, studentów i osób dorosłych, staże lekarskie, dziennikarskie, kursy z zakresu biznesu, gospodarki i ekonomii dla środowisk polskich. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

I.4. Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych dla szkół, podręczników szkolnych do nauki języka polskiego, geografii, historii, pomocy dydaktycznych, video kaset, itp.

I.5. Organizowanie spotkań z polonijnymi studentami, uczniami, stażystami; organizacja życia klubowego studentów polonijnych; organizacja Klubów Młodych Polaków za granicą.

I.6. Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z harcerskich środowisk polonijnych za granicą oraz kursów instruktorskich. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

I.7. Pobyty wakacyjne, pobyty dzieci i młodzieży polonijnej u rodzin w Polsce. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

I.8. Organizowanie i współudział w konferencjach, sympozjach naukowych i popularno - naukowych poświęconych Polonii i Polakom za granicą. Forum Oświaty Polonijnej. Zjazd Polonii Świata. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

I.9. Wydawanie podręczników, książek metodycznych, poradników dla nauczycieli, oraz dofinansowanie publikacji nt. Polaków za granicą (planowane jest finansowanie 20 pozycji).

I.10. Utrzymywanie polskiego szkolnictwa poza granicami kraju - ośrodki metodyczne, zakupy wyposażenia pracowni szkolnych, pomoc uczniom i nauczycielom. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników, zakupy i transport pomocy oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

II. WSPIERANIE KULTURY W POLONIJNYCH I POLSKICH ŚRODOWISKACH

SUMA BRUTTO

4 924 353 zł

SUMA NETTO

4 185 700 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

738 653 zł

 

II.1. Organizacja Dni Polskich, przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

II.2. Występy twórców i zespołów polonijnych w Polsce, oraz współorganizowanie imprez promujących kulturę środowisk polonijnych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

II.3. Organizowanie wystaw artystów polonijnych w Polsce. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu artystów, transport dzieł, produkcja katalogów i innych materiałów promocyjnych oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

II.4. Wspieranie działalności instytucji kultury polskiej za granicą. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty związane z realizacją pomocy oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

II.5. Organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców polonijnego ruchu artystycznego, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych dla dziecięcych i młodzieżowych polonijnych zespołów folklorystycznych, chóralnych, muzycznych, teatralnych, konkursów recytatorskich oraz dla organistów; dofinansowanie Przeglądu Kultury Kresowej w Pułtusku. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

II.6. Prowadzenie studium dla dyrygentów chórów polonijnych, studium dla choreografów i kierowników polonijnych zespołów folklorystycznych, studium kultury polskiej, studium tańców polskich, warsztatów etnograficznych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

II.7. Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych za granicą strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych oraz pomocy repertuarowych.

 

II.8. Organizowanie i współudział w imprezach związanych z obchodami rocznic narodowych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

II.9. Prowadzenie prac z zakresu specjalistycznej pomocy konserwatorskiej przy odbudowie i odnawianiu polskich zabytków poza granicami Polski, prowadzenie dokumentacji wybranych zagadnień przez Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju

II.10. Opracowywanie zbiorów polonijnych gromadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku. Tworzenie bazy heraldycznej i genealogicznej.

 

 

  1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POLONIJNYCH

SUMA BRUTTO

4 117 647 zł

SUMA NETTO

3 500 000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

617 647 zł

III.1. Spotkania z przedstawicielami zagranicznych organizacji polskich i polonijnych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty związane z pobytem działaczy polonijnych oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją programu opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

III.2. Zakup wyposażenia dla siedzib organizacji polskich, domów polskich i parafii, opłaty czynszów i koszty utrzymania lokali polskich stowarzyszeń. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są także koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

III.3. Dofinansowanie działalności programowej polskich i polonijnych organizacji społecznych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są także koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

III.4. Realizacja programu edukacyjnego dla rolników i ogrodników polskich na Wschodzie, w tym zakup i ekspedycja maszyn rolniczych, nasion, nawozów dla rolników na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rumunii. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są także koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

IV. PROGRAM POMOCY SOCJALNEJ

SUMA BRUTTO

1 357 647 zł

SUMA NETTO

1 154 000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

203 647 zł

IV.1. Pomoc rzeczowa i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej, kombatantów, sierot, osób chorych (zakupy żywności, odzieży, leków, leczenie szpitalne i sanatoryjne).

 

IV.2. Fundusz stypendialny dla uczniów i studentów polonijnych.

 

IV.3. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i pobytów leczniczo-sanatoryjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

V. PROGRAM POMOCY POLAKOM W KAZACHSTANIE NA SYBERII I AZJI ŚRODKOWEJ (W TYM POMOC DLA REPATRIANTÓW)

SUMA BRUTTO

352 941 zł

SUMA NETTO

300 000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

52 941 zł

 

VI. PRACA Z MŁODZIEŻĄ, KRAJOZNAWSTWO, SPORT POLONIJNY

SUMA BRUTTO

2 349 177 zł

SUMA NETTO

1 996 800 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI

352 377 zł

 

VI.1. Organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych z nauką języka polskiego dla młodzieży polonijnej. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

VI.2. Udział sportowców i zespołów z klubów polonijnych w imprezach sportowo-turystycznych w Polsce. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

VI.3. Udzielanie pomocy organizacyjnej, merytorycznej i finansowej polonijnym klubom sportowym. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

VI.4. Organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

VI.5. Polonijne Igrzyska Letnie w Sopocie. W tej formie zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

VI.6. Zlot Młodzieży polonijnej "Orle Gniazdo 2001". W formie tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

VII. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE INFORMACJI POLONIJNEJ

SUMA BRUTTO 1 000 000

SUMA NETTO 850 000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI150 000 zł

 

VII.1. Prowadzenie oraz rozbudowa Ośrodka Informacji Polonijnej (w tym zakupy wyposażenia), rozbudowa sieci informatycznej.

 

VII.2. Wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" dla polonijnych masmediów, utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia, biblioteki, informatorów programowych. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są także koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

VII.3. Dofinansowywanie czasopism, rozgłośni radiowych i telewizyjnych prowadzonych przez środowiska polonijne, opracowywanie materiałów promocyjnych o działalności Polonii. We wszystkich formach tego zadania pokrywane są także koszty delegacji członków Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tego zadania.

 

Koszty bezpośrednie realizacji poszczególnych zadań w układzie tematycznym - suma

19 874 700 zł

Pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w wys. 15 % -

3 507 300 zł

OGÓŁEM CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W ROKU 2001 WYNOSI

23 382 000 zł