UCHWAŁA Nr 179

PREZYDIUM SENATU

z dnia 22 lutego 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określonych w uchwale Nr 172 Prezydium Senatu z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 400 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 5.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 8 lutego 2001 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 179
Prezydium Senatu
z dnia 22 lutego 2001 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r.

L.p.

Nazwa zadania

Kwota

1.

Dofinansowanie kosztów noclegów uczestników II Zjazdu Polonii Świata

294 118 zł

 

 

2.

Sfinansowanie kosztów udziału zawodników ze Wschodu w Otwartym Zimowym Pucharze Świata "Polonia 2001"

23 529 zł

3.

Sfinansowanie kosztów organizacji staży gastronomiczno - hotelarskich dla uczestników ze Wschodu

82 353 zł

 

Razem:

400 000 zł