UCHWAŁA Nr 178

PREZYDIUM SENATU

z dnia 22 lutego 2001 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe (inwestycyjne) zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r., określone w załączniku do uchwały Nr 175 Prezydium Senatu z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. na realizację zadania, określonego w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 50 000 zł.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne w wysokości 3 250 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 178

Prezydium Senatu
z dnia 22 lutego 2001 r.

Wykaz zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2001 r.

Nazwa zadania

Kwota (zł)

Remont Katedry we Lwowie

(sfinansowanie kosztów restauracji malowideł w prezbiterium oraz uzupełnienia braków w witrażach)

50 000 zł