UCHWAŁA Nr 176

PREZYDIUM SENATU

z dnia 22 lutego 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej

Na podstawie art. 25 ust. 6, art. 26 ust. 2 oraz w związku z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i poz. 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 12 Prezydium Senatu z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej, zmienionej uchwałą Nr 134 z dnia 29 marca 2000 r., wprowadza się następującą zmianę:

- w § 4 w pkt 4 wyrazy "5% uposażenia" zastępuje się wyrazami "10% uposażenia".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 lutego 2001 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK