UCHWAŁA Nr 175

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zaliczkową kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w wysokości 978.681 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych) w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, na realizację zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej Stowarzyszeniem, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 4.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 175
Prezydium Senatu
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych (inwestycyjnych) zleconych

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" do realizacji w I kwartale 2001 roku

L.p.

Nazwa zadania

Kwota (zł)

1.

Adaptacja koszar na Szkołę Polską w Mościskach (Ukraina)

120.000

2.

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Witebsku (Białoruś)

246.700

3.

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu

(Białoruś)

12.250

4.

Budowa sali konferencyjno-odczytowej w Pułtusku (Polska)

500.000

5.

Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie (Węgry)

40.000

Koszty bezpośrednie realizacji zadań

918.950

Koszty ogólne niezbędne do prawidłowej realizacji zadań (6,5%)

59.731

Dotacja (brutto)

978.681