UCHWAŁA Nr 174

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 2001 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 20.760 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostkę nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 174
Prezydium Senatu
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2001 r.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Sfinansowanie kosztów zakupu komputera, oraz drukarki laserowej dla Działu Oświaty Związku Polaków na Białorusi

8 250 zł

 

Sfinansowanie wyposażenia sali katechetycznej Parafii Rzymsko - Katolickiej w Przemyślanach na Ukrainie

7 700 zł

 

Sfinansowanie kosztów zakupu anteny satelitarnej, telewizora oraz magnetowidu dla Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w obwodzie Wołyńskim na Ukrainie

4 810 zł

   

Razem:

20.760 zł