UCHWAŁA Nr 172

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, oraz z 2000 r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zaliczkową kwotę dotacji z budżetu państwa w 2001 r. w wysokości 1.478.670 zł w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 4.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 172
Prezydium Senatu
z dnia 26 stycznia 2001 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

do realizacji w styczniu i lutym 2001 roku

L.p.

Nazwa zadania

Kwota

1.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Grodnie (Białoruś)

15. 000 zł

2.

Kurs przygotowawczy na studia dla młodzieży maturalnej z Ukrainy

60.000 zł

3.

Zaproszenie dzieci polskich z Pokucia (Ukraina), Storożyniec

4.500 zł

4.

Warsztaty języka polskiego dla studentów filologii polskiej z Rosji i Ukrainy

27.500 zł

5.

Pomoc dla oświaty polonijnej (ośrodki metodyczne, zakupy wyposażenia dla szkół, pomoc dla uczniów i nauczycieli)

200.000 zł

6.

Wystawienie spektaklu "Betlejem Polskie" dla Polonii w Wiedniu (Austria)

19.800 zł

7.

Koncert muzyki polskiej w Berlinie dla Polonii

niemieckiej

50.000 zł

8.

VIII Przegląd Zespołów Kolędniczych

20.000 zł

9.

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie

6.500 zł

10.

Konkurs szopek bożonarodzeniowych

2.500 zł

11.

Koncert zespołu wokalno - instrumentalnego z Ukrainy

5.000 zł

12.

Uroczystość 100 - lecia urodzin Mariana Hemara we Lwowie

5.000 zł

13.

Opracowywanie zbiorów polonijnych. Tworzenie bazy heraldycznej i genealogicznej - Działalność Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku

50.000 zł

14.

Zakup wyposażenia dla siedzib organizacji polskich, domów polskich i parafii, opłaty czynszów i koszty utrzymania lokali polskich stowarzyszeń

200.000 zł

15.

Dofinansowanie działalności programowej polskich i polonijnych organizacji społecznych

100.000 zł

16.

Realizacja programu edukacyjnego dla rolników i ogrodników polskich na Wschodzie (zakup i ekspedycja maszyn rolniczych, nasion, nawozów)

50.000 zł

17.

Fundusz stypendialny dla uczniów i studentów polonijnych

50.000 zł

18.

Pomoc Polakom w Kazachstanie, na Syberii i Azji Środkowej

70.000 zł

19.

Zakup i dystrybucja podręczników i pomocy dydaktycznych dla szkół polskich na Wschodzie

100.000 zł

20.

Pomoc rzeczowa i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej, kombatantów, osób chorych (zakupy żywności , odzieży, leków, leczenie szpitalne i sanatoryjne)

150.000 zł

21.

Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych ze świata

100.000 zł

KOSZT BEZPOŚREDNI REALIZACJI ZADAŃ:

1.285.800 zł

KOSZTY OGÓLNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ:

192.870 zł

KOSZT CAŁKOWITY REALIZACJI ZADAŃ:

1. 478.670 zł