UCHWAŁA Nr 170

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie zadań inwestycyjnych

zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000  r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r. na podstawie uchwały Nr 132 Prezydium Senatu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r., rozszerzonych uchwałami Prezydium Senatu: Nr 147 z dnia 29 czerwca 2000 r., Nr 162 z dnia 24 listopada 2000 r., Nr 164 z dnia 8 grudnia 2000 r. i Nr 169 z dnia 14 grudnia 2000 r.
  2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do uchwały, uwzględnia przesunięcia środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r. oraz zmiany zakresu niektórych z tych zadań.

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" aneksu do umowy z dnia 24 marca 2000 r., który uwzględni przesunięcia środków finansowych i zmiany zakresu zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Nr 132 Prezydium Senatu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 170
Prezydium Senatu
z dnia 14 grud
nia 2000 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

Lp

Nazwa zadania

Inwestycyjnego

Kraj

Nakłady

na 2000 r.

wg. umów

Przesunięcia środków

finansowych

Łączna dotacja w 2000 r.

Uwagi

     

i aneksów

zwiększenie

zmniejszenie

   

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Budowa Domu Polskiego w Wilnie

LITWA

6.981.000

-

-

6.981.000

2

Remonty szkól polskich

LITWA

2.000.000

1.671.087

-

3.671.087

w ramach przesunięć - przyspieszenie prac remontowych

3

Rozbudowa Szkol y Polskiej w Landwarowie

LITWA

345.000

-

284.025

60.975

w ramach przesunięć - zmiana terminu konkursu architektonicznego zleconego przez samorząd

4

Remont Domu Polskiego w Druskiennikach na Litwie

LITWA

130.000

-

-

130.000

 

5

Remont Domu Polskiego w Solecznikach na Litwie

LITWA

0

-

-

0

 

6

Zakup lokalu w Kiejdanach

LITWA

20.000

-

20.000

0

w ramach przesunięć -rezygnacja ze względu na nieopl acalność ekonomiczną

7

Budowa Szkol y Polskiej w Mościskach

UKRAINA

350.000

-

84.700

265.300

w ramach przesunięć -wynegocjowano niższą cenę zakupu

8

Budowa Szkol y Polskiej w Strzelczyskach

UKRAINA

120.000

-

32.700

87.300

w ramach przesunięć

9

Budowa Szkol y Polskiej w Gródku Podolskim

UKRAINA

967.000

-

912.870

54.130

w ramach przesunięć - zmiana terminu przetargu nieograniczonego

10

Remont Szkol y Średniej nr 24 we Lwowie

UKRAINA

118.000

-

-

118.000

w ramach przesunięć

11

Remont Domu Polskiego w Symferopolu

UKRAINA

40.000

-

-

40.000

 

12

Budowa kościoła w Żółtym Brodzie

UKRAINA

20.000

-

-

20.000

 

13

Remont Domu Polskiego w Czerniowcach

UKRAINA

28.000

-

-

28.000

 

14

Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu

FRANCJA

700.000

-

-

700.000

 

15

Rozbudowa Szkol y Polskiej w Krasl awie

L OTWA

400.000

-

211.600

188.400

w ramach przesunięć -przedłużenie prac nad rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego ogl oszonego przez samorząd

16

Remont Szkoły Polskiej w Jekabpilsie

L OTWA

80.000

-

-

80.000

 

17

Remont Szkoły Polskiej w Daugavpilsie

L OTWA

420.000

-

-

420.000

 

18

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Witebsku

BIAL ORUŚ

500.000

419.000

-

919.000

w ramach przesunięć -konieczne przyspieszenie tempa realizacji zadania

19

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu

BIAL ORUS

900.000

-

844.092

55.908

w ramach przesunięć - trudności

w opracowaniu

i zatwierdzaniu dokumentacji

20

Zakup obiektu dla Domu Polskiego w

Mińsku

BIAL ORUS

350.000

553.000

-

-

903.000

Uchwała Nr 164

21

Budowa Domu Polskiego w Carmen del Parana

PARAGWAJ

100.000

-

-

100.000

 

22

Partycypacja w kosztach zakupu dla KC ”Concordia” w

Herdorf-Dermbach

RFN

500.000

-

-

500.000

 

23

Remonty Domów Polonii w Polsce

POLSKA

1.000.000

- 300.000

-

-

700.000

Wydzielenie środków na Dom Polonii w Pul tusku, jako oddzielnego zadania

24

Remont

i modernizacja Klubu

Polskiego w

Ashfield

AUSTRALIA

350.000

-

-

350.000

 

25

Budowa Domu Polskiego w

Coronel du Graty

ARGENTYNA

74.000

-

-

74.000

 

26

Budowa Domu Polskiego w

Sao Mateus do Sol

BRAZYLIA

100.000

-

-

100.000

 

27

Wymiana pokrycia dachu Bazyliki we Lwowie

UKRAINA

387.000

-

-

387.000

 

28

Remont

i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie

WĘGRY

60.000

-

-

60.000

Zmiana zakresu rzeczowego zadania – dokumentacja techniczna i awaryjna naprawa klatki schodowej

29

Zakup budynku na Dom Polski w Oszmianie

BIAŁORUŚ

154.000

14.500

-

168.500

Uchwała Nr 147 Zmiana zakresu rzeczowego zadania ”Zakup budynku na Dom Polski w Smorgoniach”, przesunięcie środków z dotacji w kwocie 14.500 zł

30

Zakup lokalu w Charkowie

UKRAINA

50.000

-

-

50.000

 

31

Budowa szamba przy Szkole Polskiej w Bagińcu

CZECHY

40.000

-

-

40.000

w ramach przesunięć

32

Remont Domu Polskiego w Harrarze

ZIMBABWE

5.000

-

-

5.000

w ramach przesunięć

33

Remont pomieszczeń Dobroczynnego Stowarzyszenia im. Konfederatów Barskich w Barze

UKRAINA

11.000

-

-

11.000

w ramach przesunięć

34

Remont i adaptacja obiektu na Przedszkole i Dom Polski w Czkałowie

KAZACHSTAN

50.000

-

-

50.000

w ramach przesunięć

35

Wykonanie paszportu technicznego Szkoły Polskiej w Wołkowysku

Białoruś

BIAL ORUS

4.000

-

-

4.000

w ramach przesunięć

36

Remont Domu Polskiego w Grodnie

BIAL ORUS

-

46.000

-

46.000

w ramach przesunięć -konieczne osuszanie i izolacja ścian piwnic

37

Remont siedziby TKPZL we Lwowie

UKRAINA

-

10.000

-

10.000

w ramach przesunięć -niezbędny remont sanitariatów

38

Ogrodzenie w Szkole Polskiej w Wol kowysku

BIAL ORUS

-

22.400

-

22.400

w ramach przesunięć

39

Dofinansowanie remontu Domu Polskiego w Sao Paulo

BRAZYLIA

-

57.000

-

57.000

w ramach przesunięć – usunięcie zniszczeń powstałych wskutek pożaru

40

Budowa sali konferencyjnej

w Domu Polonii

w Pul tusku

POLSKA

300.000

210.000

150.000

-

660.000

Uchwała Nr 169 Konieczny w br. zakup material ów budowlanych - termin zakończenia budowy : koniec kwietnia 2001 r.

Przesunięcie w kwocie 150.000 zł

41

Remont Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Paryżu

FRANCJA

455.000

-

-

455.000

Uchwała Nr 162