UCHWAŁA Nr 167

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r., określone w pkt 1, 3 i 4 załącznika do uchwały Nr 125 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 76 570 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" aneksu do umowy z dnia 24 marca 2000 r., który określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 167
Prezydium Senatu
z dnia 14 grudnia 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

 

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

Rozszerzenie zadania:

"Prasa polskojęzyczna"

Dofinansowanie kosztów wydawania nowych tytułów prasowych na Wschodzie

Sfinansowanie kosztów zakupu licencjonowanych programów komputerowych

 

 

 

 

40 000 zł

 

 

23 000 zł

   

Rozszerzenie zadania:

"Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich na Wschodzie"

Pomoc humanitarna dla rodaków na Wschodzie w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem

 

 

 

 

 

 

 

10 000 zł

   

Rozszerzenie zadania:

"Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie"

Refundacja kosztów przygotowania wystawy fotograficznej "Zabytki sakralne Lwowa"

 

 

 

 

 

 

3 570 zł

 

   

Razem:

76 570 zł