UCHWAŁA Nr 164

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 grudnia 2000 r.

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych

zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania inwestycyjne zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r., określone w załączniku do uchwały Nr 132 Prezydium Senatu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. na realizację zadania, określonego w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 553 000 zł.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 164
Prezydium Senatu
z
dnia 8 grudnia 2000 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r.

Nazwa zadania

Zakres prac do wykonania w 2000 r.

Kwota nakładów w zł (brutto)

Zakup domu z przeznaczeniem na Dom Polski w Mińsku

Zakup obiektu

553 000 zł

 

Razem:

553 000 zł