UCHWAŁA Nr 163

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 grudnia 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 290 300 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 163
Prezydium Senatu
z dnia 8 grudnia 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2000 r.

1.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

1. Dofinansowanie pomocy humanitarnej dla Polaków na Lwowszczyźnie dystrybuowanej przez Caritas Archidiecezji Lwowskiej

40 000 zł

   

2. Dofinansowanie pomocy humanitarnej dla polskiej parafii w Stryju na Ukrainie

10 000 zł

   

3. Dofinansowanie Akcji "Gwiazdka dla polskich dzieci na Grodzieńszczyźnie"

10 000 zł

   

4. Dofinansowanie Akcji "Gwiazdka dla polskich dzieci na Mińszczyźnie"

10 000 zł

   

5. Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków w Słowenii

6 000 zł

   

6. Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby szkół polskich na Łotwie

94 300 zł

2.

Fundacja "O uśmiech dziecka"

ul. Mickiewicza 37

06-200 Maków Mazowiecki

Dofinansowanie kosztów świątecznego pobytu oraz pomocy materialnej dla polskich dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie

10 000 zł

3.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza

ul. Jana Sawy 5

20 – 632 Lublin

Refundacja kosztów wydawania "Kalendarza Polskiego 2001" w roku 2000

10 000 zł

4.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Krakowie

ul. Piłsudskiego 27

31-111 Kraków

Dofinansowanie kosztów wydania albumu "Kościoły Rzymskokatolickie na Wołyniu"

100 000 zł

   

Razem:

290 300 zł