UCHWAŁA Nr 161

PREZYDIUM SENATU

z dnia 24 listopada 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 235 419 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 159 Prezydium Senatu z dnia 26 października 2000 r. w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały
Nr 161
Prezydium Senatu
z dnia 24 listopada 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2000 r.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

1. Dofinansowanie działalności Kongresu Polaków w Republice Czeskiej polegającej na:

  • organizacji koncertu zespołu "Lamus",
  • pracach ośrodka dokumentacyjnego

(z wyłączeniem kosztów administracyjnych i osobowych),

  • organizacji jubileuszu 10 - lecia Kongresu (z wyłączeniem kosztów organizacji bankietu),
  • wydaniu książki A. Filipek.

30 419 zł

 

2. Refundacja kosztów udziału polskich zespołów folklorystycznych z Litwy i Białorusi w I Europejskim Festiwalu Folklorystycznym, zorganizowanym przez Związek Polaków "Zgoda" w Recklinghausen (Niemcy)

11 000 zł

 

3. Dofinansowanie wyposażenia ośrodka kultury dla młodzieży polskiej skupionej wokół Parafii Katedralnej pw. Św.Zofii w Żytomierzu (Ukraina)

7 000 zł

 

4. Dofinansowanie wykonania instalacji gazowej w budynku parafialnym polskiej parafii w Mikołajewie (Ukraina)

7 000 zł

 

5. Dofinansowanie kosztów transportu żywności dla Polaków skupionych wokół polskich parafii w Pietropawłowsku (Kazachstan)

20 000 zł

 

6. Dofinansowanie przygotowań do jubileuszu 20 - lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" polegających na częściowym uszyciu strojów i wykonaniu dekoracji

15 000 zł

 

7. Dofinansowanie kosztów wydawania polskiego tygodnika na Litwie "Nasza Gazeta"

15 000 zł

Fundacja "POMOST Pomoc Polakom na Wschodzie"

ul. Żeromskiego 58

26 - 600 Radom

Dofinansowanie kosztów transportu z pomocą humanitarną dla Polaków w Gruzji, w tym zakup szczepionek przeciwgruźliczych, tuberkuliny i klisz roentgenowskich oraz zakup artykułów żywnościowych

90 000 zł

 

 

 

 

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza

ul. Jana Sawy 5

20 - 632 Lublin

Refundacja kosztów wydawania kwartalnika "ROTA" w roku 2000

10 000 zł

Polska Agencja Informacyjna S.A.

ul. Bagatela 12

00 - 585 Warszawa

Dofinansowanie wydawania słownika "Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą" - zwiększenie dotacji

30 000 zł

 

Razem:

235 419 zł