UCHWAŁA Nr 153

PREZYDIUM SENATU

z dnia 12 września 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 140 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 153
Prezydium Senatu
z dnia 12 września 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2000 r.

1.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6

01 - 015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wydania publikacji "W obcej ziemi - polskie cmentarze i groby w Kanadzie" autorstwa Stanisława Stolarczyka (Kanada)

9 500 zł

 

2.

Fundacja "POMOST

Pomoc Polakom na Wschodzie"

ul. Żeromskiego 58

26 - 600 Radom

Dofinansowanie kosztów transportu z pomocą humanitarną dla Polaków w Kazachstanie

107 000 zł

 

3.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich

Pl. Wszystkich Świętych 3/4

31 - 004 Krakowie

Dofinansowanie pobytu w Krakowie dzieci polskich z Ukrainy

3 500 zł

4.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza

ul. Jana Sawy 5

20 - 632 Lublin

Dofinansowanie wydania "Kalendarza Kresowego 2001"

20 000 zł

   

Razem:

140 000 zł