UCHWAŁA Nr 150

PREZYDIUM SENATU

z dnia 4 sierpnia 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 23 250 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 150
Prezydium Senatu
z dnia 4 sierpnia 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2000 r.

1.

Towarzystwo Miłośników

Lwowa i Kresów Południowo -

- Wschodnich

Oddział w Krakowie

ul. J. Piłsudskiego 27

31 - 111 Kraków

Dofinansowanie kosztów wydawania kwartalnika "Cracovia - Leopolis"

5 000 zł

 

2.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6

01 - 015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci polskich z Białorusi na wypoczynek letni w Polsce na trasie Mińsk- Kołobrzeg- Mińsk

Sfinansowanie zakupu telewizora, magnetowidu i anteny satelitarnej dla Ogniska Polskiego w Turynie

2 250 zł

 

 

 

6 000 zł

3.

Caritas Ordynariatu Polowego

Wojska Polskiego

ul. Długa 13/15

00 - 911 Warszawa

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Ukrainy w obozie w Bieszczadach

10 000 zł

   

Razem:

23 250 zł