UCHWAŁA Nr 146

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadanie państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r., określone w pkt 7 załącznika do uchwały Nr 125 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 60 000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconego zadania państwowego sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 146
Prezydium Senatu
z dnia 29 czerwca 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

 

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

Rozszerzenie zadania:

"Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich na Wschodzie"

Dofinansowanie kosztów udziału przedstawicieli środowisk polskich z Rosji, Ukrainy i Białorusi, w Narodowej Pielgrzymce Wielkiego Jubileuszu 2000 do Rzymu

 

 

 

 

50 000 zł

   

Dofinansowanie kosztów udziału przedstawicieli środowisk polskich z Łotwy w Narodowej Pielgrzymce Wielkiego Jubileuszu 2000 do Rzymu

10 000 zł

   

Razem:

60 000 zł