UCHWAŁA Nr 145

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 30 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 145
Prezydium Senatu
z dnia 29 czerwca 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2000 r.

1.

Towarzystwo Kultury Ludowej

ul. Rabina Meiselsa 18

31-058 Kraków

Dofinansowanie kosztów udziału gości polonijnych w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych

"Krakowiacy i górale"

10 000 zł

 

2.

Związek Sybiraków, Koło Winogrady

Os. Wichrowe Wzgórze 130

06-690 Poznań

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Kazachstanu w Światowym Zlocie Harcerzy w Bednarach

10 000 zł

3.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Przemyślu

Ul. Bpa J. Glazera 10

37-700 Przemyśl

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci i młodzieży z Ukrainy w akcji letniej

10 000 zł

   

Razem:

30 000 zł