UCHWAŁA Nr 144

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 czerwca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 124 Prezydium Senatu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3.

Fundacja "POMOST" Pomoc Polakom na Wschodzie

Ul. Żeromskiego 58

26-600 Radom

Sfinansowanie kosztów zakupu aparatu USG oraz leków na potrzeby Związku Kulturalno - Oświatowego Polaków w Gruzji "Polonia"

39 000 zł"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK