UCHWAŁA Nr 142

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadanie państwowe zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 r., określone w pkt VI.4 załącznika do uchwały Nr 131 Prezydium Senatu z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 100 000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconego zadania państwowego sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 142
Prezydium Senatu
z dnia 8 czerwca 2000 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 roku

Zadanie

Kwota dotacji

Rozszerzenie zadania:

"Organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce" dotyczące akcji letniej organizowanej przez "Caritas Polska" dla dzieci polskich ze Wschodu

 

100 000 zł