UCHWAŁA Nr 141

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w części 03 budżetu państwa -Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 149 436 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 141
Prezydium Senatu
z dnia 8 czerwca 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2000 r.

1.

Fundacja "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim

ul. Mickiewicza 37

06-200 Maków Mazowiecki

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Litwy i Białorusi w turnusie rehabilitacyjno-integracyjnym podczas akcji letniej

10 000 zł

 

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu

ul. Orzeszkowej 2/33

39-400 Tarnobrzeg

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Ukrainy w akcji letniej

10 000 zł

3.

Rektorat Rzymskokatolicki Matki Bożej Jasnogórskiej w Warszawie

ul. Łazienkowska 14

00-449 Warszawa

Dofinansowanie kosztów obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla polskich rodzin z Wileńszczyzny (Litwa)

Dofinansowanie kosztów obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla polskich rodzin z Grodzieńszczyzny (Białoruś)

Dofinansowanie kosztów obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla polskich rodzin ze Lwowa i okolic (Ukraina)

9 240 zł

 

 

8 976 zł

 

11 220 zł

4.

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Stalowej Woli

ul. Wałowa 46

37-450 Stalowa Wola

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Ukrainy w akcji letniej

10 000 zł

5.

Stowarzyszenie "Młodzi Samorządni" w Radomiu

ul.Indycza 4

26-600 Radom

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Ukrainy w akcji letniej

10 000 zł

6.

Stowarzyszenie "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" w Warszawie

ul. Łazienkowska 14

00-449 Warszawa

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Litwy i Ukrainy w akcji letniej

10 000 zł

7.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy w Krakowie

ul. Ujastek 1 bud.S p.108

30-969 Kraków

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Litwy i Ukrainy w akcji letniej

10 000 zł

8.

Fundacja Młodej Polonii w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

Dofinansowanie kosztów udziału polskich dzieci z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu w turnusach rehabilitacyjno-integracyjnych podczas akcji letniej

10 000 zł

9.

Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" w Brusach

ul. Dworcowa 18

89-632 Brusy

Dofinansowanie kosztów udziału dwóch zespołów polonijnych z Litwy i Węgier w VI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Brusach

10 000 zł

10.

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych

97-566 Góry Mokre

Dofinansowanie kosztów udziału dzieci i młodzieży polskiej ze Wschodu w IX Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

40 000 zł

   

Razem:

149 436 zł