UCHWAŁA Nr 140

PREZYDIUM SENATU

z dnia 31 maja 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 293 650 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały N
r 140
Prezydium Senatu
z dnia 31 maja 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych w 2000 r.

 

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków na Ukrainie

117 510 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków na Białorusi

82 950 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków w Rosji

15 690 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków w Kazachstanie

13 500 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków na Łotwie

64 000 zł

   

Razem:

293 650 zł