UCHWAŁA Nr 138

PREZYDIUM SENATU

z dnia 18 maja 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 292 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconych zadań państwowych przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 138
Prezydium Senatu
z dnia 18 maja 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2000 r.

 

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

skw. Kard. S. Wyszyńskiego 6

01- 015 Warszawa

Sfinansowanie wydawania miesięcznika "Polskie Cedry"

w 2000 r.

9 000 zł

 

 

 

 

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią

ul. Wałowa 41

33 - 100 Tarnów

Dofinansowanie kosztów organizacji

VIII Światowego Forum Mediów Polonijnych

 

50 000 zł

 

Fundacja "O Uśmiech Dziecka"

ul. Mickiewicza 37

06 - 200 Maków Mazowiecki

Zakup strojów i obuwia dla chóru

"Jutrzenka" z Porozowa na Białorusi

10 000 zł

 

Stowarzyszenie "Parafiada"

im. św. Józefa Kalasancjusza

ul. Gwintowa 3

00-704 Warszawa

Ognisko TKKF "Maratończyk"

os. ks. Władysława 5d/12

44-241 Żory

 

Zarząd Główny Towarzystwa

Miłośników Wilna i Ziemi

Wileńskiej w Toruniu

ul. Przedzamcze 3

81-100 Toruń

Dofinansowanie kosztów

organizacji "Parafiady 2000"

 

 

Dofinansowanie kosztów udziału

polonijnych uczestników w

V Sztafecie Międzynarodowej

"Szlakiem porozumień 1980 roku"

Dofinansowanie kosztów

Organizacji VI Festiwalu Kultury

Kresowej w Mrągowie

 

70 000 zł

 

 

 

13 000 zł

 

 

 

140 000 zł

   

Razem:

292 000 zł