UCHWAŁA Nr 135

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

Na podstawie art. 23 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10 Prezydium Senatu z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia, zmienionej uchwałą Nr 104 z dnia 9 września 1999 r. oraz uchwałą Nr 122 z dnia 16 lutego 2000 r., wprowadza się następującą zmianę:

"d) koszty podróży, delegacji służbowych i szkolenia pracowników biura oraz koszty podróży i delegacji służbowych społecznych asystentów senatora poniesione przy realizacji zadania związanego z wykonywaniem mandatu senatorskiego,".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK